گیاه Codonopsis tangshen

Codonopsis tangshen
-
3
Oliv.
Chuan Dang
0
Campanulaceae

عکس

3
0
-
بالا رونده چند ساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

افزایش دهنده مقاومت بدن
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
مقوی، تونیک