گیاه Coelopleurum gmelini

Coelopleurum gmelini
-
0
(DC.)Ledeb.
-
2
Umbelliferae
Archangelica gmelini. DC.

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ساقه