گیاه Colchicum autumnale

Colchicum autumnale
سورنجان، گل حسرت، پیاز حضرتی، مورنجان، پیاز سگ، گل
3
L.
Autumn Crocus
0
Colchicaceae

عکس

0.15
0.15
-
پیاز
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

ضد درد، مسکن درد
ضد روماتیسم
قی آور
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
هومئوپاتی

سایر موارد استفاده

اصلاح نباتات