گیاه Colletia paradoxa

Colletia paradoxa
-
0
(Spreng.)Escalente.
-
0
Rhamnaceae
C. cruciata. Gill.&Hook.

عکس

3
5
خزان کننده
درختچه
کند
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

چوب