گیاه Conopodium majus

Conopodium majus
-
0
(Golian.)Loret.
Pignut
3
Umbelliferae
C. denudatum. Bunium flexuosum.

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

ریشه