گیاه Convolvulus erubescens

Convolvulus erubescens
-
1
Sims.
Australian Bindweed
0
Convolvulaceae

عکس

2
0
-
بالا رونده چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض
مقوی معده