گیاه Convolvulus scammonia

Convolvulus scammonia
-
2
L.
Scammony
0
Convolvulaceae

عکس

0.75
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مسهل (تخلیه رقیق فراوان)
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)