گیاه Convolvulus tricolor

Convolvulus tricolor
پیچک سه رنگ
0
L.
Dwarf Morning Glory
0
Convolvulaceae

عکس

0.3
0.2
-
یکساله/چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
بله
نه
-
-
-