گیاه Cordyline australis

Cordyline australis
کوردیلین استرالیس
0
(G.Forst.)Hook.f.
Cabbage Tree
3
Agavaceae
Dracaena australis. Forst.f.

عکس

15
5
همیشه سبز
درخت
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
ساقه
شیرین کننده

قسمت مورد استفاده

ریشه
گل

سایر موارد استفاده

فیبر
کاغذ