گیاه Cornus asperifolia drummondii

Cornus asperifolia drummondii
-
0
(C.A.Mey.)Coult.&W.H.Evans.
Roughleaf Dogwood
0
Cornaceae
C. drummondii. C.A.Mey.

عکس

4
0
خزان کننده
درختچه
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

بادشکن
تثبیت خاک
چوب