گیاه Cornus australis

Cornus australis
سیاه آل
0
C.A.Mey.
-
3
Cornaceae
C. sanguinea australis. (C.A.Mey.)Koehne.

عکس

4
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

روغن
میوه

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب
روغن غیر خوراکی
زغال چوب
سبد
سوخت
ماده رنگ