گیاه Cornus canadensis

Cornus canadensis
-
2
L.
Creeping Dogwood
4
Cornaceae
Chamaepericlymenum canadense.

عکس

0.25
1
-
چندساله
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

تب بر
چشمی
ضد درد، مسکن درد
کلیه
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)

استفاده خوراکی

پکتین
میوه

سایر موارد استفاده

پکتین
پوشش زمین