گیاه Cornus capitata

Cornus capitata
-
1
Wall. ex Roxb.
Bentham's Cornel
4
Cornaceae
Benthamida capitata. B. fragifera. Dendrobenthamia capitata.

عکس

12
12
همیشه سبز
درخت
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
سوخت