گیاه Cornus kousa chinensis

Cornus kousa chinensis
-
0
Osborn.
Japanese Dogwood
5
Cornaceae
Dendrobenthamia japonica. (Thunb.)Hutch.

عکس

10
6
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
میوه

سایر موارد استفاده

چوب