گیاه Cornus x unalaschkensis

Cornus x unalaschkensis
-
0
Ledeb.
Bunchberry
3
Cornaceae

عکس

0.15
0.3
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

پکتین
میوه

سایر موارد استفاده

پکتین
پوشش زمین