گیاه Correa alba

Correa alba
-
0
Andrews.
Cape Barren Tea
1
Rutaceae

عکس

1.5
1.5
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

چای