گیاه Corynocarpus laevigatus

Corynocarpus laevigatus
-
0
J.R.Forst.&G.Forst.
New Zealand Laurel
2
Corynocarpaceae

عکس

12
8
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
میوه

سایر موارد استفاده

چوب
حشره کش