گیاه Cotinus coggygria

Cotinus coggygria
درخت پر
1
Scop.
Smoke Tree
2
Anacardiaceae
Rhus coggygria. R. cotinus.

عکس

5
5
خزان کننده
درختچه
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
چشمی
صفرا آور

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

-

سایر موارد استفاده

اسانس
تانین
چوب
سبد
ماده رنگ