گیاه Crataegus submollis

Crataegus submollis
-
2
Sarg.
Quebec Hawthorn
4
Rosaceae

عکس

7
7
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
مگس ها
بله
نه
خیر
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

کاهنده فشارخون
مقوی قلب

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پرچین