گیاه Crithmum maritimum

Crithmum maritimum
-
2
L.
Rock Samphire
1
Umbelliferae
Cachrys maritima.

عکس

0.25
0.25
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد نفخ
مدر، ادرارآور
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

برگ
غلاف بذر

قسمت مورد استفاده

-

سایر موارد استفاده

اسانس