گیاه Crocus cancellatus

Crocus cancellatus
زعفران زاگرسی
0
Herbert.
-
1
Iridaceae
C. edulis.

عکس

0.12
0.08
-
ساقه پیاز مانند گیاه
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، پروانه ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

ریشه