گیاه Cryptotaenia canadensis

Cryptotaenia canadensis
-
0
(L.)DC.
Honewort
3
Umbelliferae

عکس

1
0.6
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
ساقه
گل