گیاه Cudrania tricuspidata

Cudrania tricuspidata
-
2
(Carrière.)Bur. ex Lav.
Silkworm Thorn
2
Moraceae
C. triloba. Maclura tricuspidata.

عکس

6
6
خزان کننده
درخت
کند
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

چشمی
شکایات یا مشکلات زنان
شیرافزا
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)

استفاده خوراکی

برگ
میوه

سایر موارد استفاده

چوب
فیبر
ماده رنگ