گیاه Cupressocyparis leylandii

رتبه خوراکی: 0
رتبه دارویی: 0
 

نام فارسی

نام علمی

 
-
 
نام انگلیسی: Leyland Cypress
Author: (A.B.Jacks.&Dallim.)Dallim.
خانواده: Cupressaceae
نام های مترادف:
ارتفاع گیاه (متر) : 40
پهنای کانوپی (متر) : 5

فرم رشد : درخت
همیشه سبز/خزان کننده : همیشه سبز
سرعت رشد : سریع

آیا گیاه کشت می شود؟ : بله
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: نیمه سایه، آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : نه
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : نه
آیا گیاه خودگشن است؟: -
نوع گل: یک پایه
نحوه گرده افشانی: باد
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: نه
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: خیر
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: تحمل قرار گرفتن در معرض باد
برگ
بادشکن  
پرچین