گیاه Cuscuta megalocarpa

Cuscuta megalocarpa
-
0
Rydb.
Bigfruit Dodder
1
Convolvulaceae
C. curta. Engelm.

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر