گیاه Cuscuta reflexa

Cuscuta reflexa
-
2
Roxb.
Dodder
0
Convolvulaceae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم
ضد نفخ
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
مسهل (شدید)