گیاه Cuscuta umbellata

Cuscuta umbellata
-
0
Kunth.
-
1
Convolvulaceae

عکس

0
0
-
-
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر