گیاه Cymopterus acaulis

Cymopterus acaulis
-
0
(Pursh.)Raf.
Plains Springparsley
4
Umbelliferae
C. glomeratus. DC.

عکس

0.1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

حشره کش