گیاه Cymopterus fendleri

Cymopterus fendleri
-
0
A.Gray.
Fendler's Springparsley
2
Umbelliferae
C. acaulis fendleri. (Gray.)Goodrich.

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ادویه
برگ