گیاه Cymopterus montanus

Cymopterus montanus
-
0
(Nutt.)Torr.&A.Gray.
Mountain Spring Parsley
2
Umbelliferae
Phellopterus montanus. Nutt.

عکس

0.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
ریشه