گیاه Cynoglossum officinale

Cynoglossum officinale
سگ زبان
2
L.
Hound's Tongue
2
Boraginaceae

عکس

0.8
0.5
-
دو ساله/چند ساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

سرطان
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد، مسکن درد
ضد هموروئید، ضد بواسیر
قابض
مخدر
نرم کننده پوست
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

برگ