گیاه Cyperus aristatus

Cyperus aristatus
-
0
Rottb.
-
2
Cyperaceae
C. inflexus. Muhl. C. squarrosus. L.

عکس

1.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)