گیاه Cyperus esculentus

Cyperus esculentus
اویارسلام زرد
2
L.
Tiger Nut
4
Cyperaceae

عکس

0.9
0
-
چندساله
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد نفخ
قاعده آور
محرک
مدر، ادرارآور
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
مقوی، تونیک
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

برگ
جایگزین قهوه
روغن
ریشه

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)
روغن غیر خوراکی