گیاه Cytisus scoparius

Cytisus scoparius
طاووسی
3
(L.)Link.
Broom
3
Leguminosae
Sarothamnus scoparius. Spartium scoparium.

عکس

2.4
1
خزان کننده
درختچه
سریع
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
خیر
بله
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

تنگ کننده عروق
قی آور
مدر، ادرارآور
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
مقوی قلب

استفاده خوراکی

ادویه
جایگزین قهوه
گل

قسمت مورد استفاده

-

سایر موارد استفاده

اسانس
پوشش زمین
تانین
تثبیت خاک
جاروب
چوب
دورکننده
سبد
فیبر
کاغذ
ماده رنگ