گیاه Dahlia rosea

Dahlia rosea
-
1
Cav.
Dahlia
1
Compositae

عکس

1.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

ادویه
ریشه
شیرین کننده
گل

سایر موارد استفاده

ماده رنگ