گیاه Dalea candida

Dalea candida
-
1
(Michx.)Willd.
White Prairie Clover
3
Leguminosae
Petalostemon candidum. (Willd.)Michx.

عکس

0.7
0
-
چندساله
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد درد، مسکن درد

استفاده خوراکی

چای
ریشه