گیاه Daphne gnidium

Daphne gnidium
-
1
L.
Flax-Leaved Daphne
0
Thymelaeaceae

عکس

1.5
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

سرطان

قسمت مورد استفاده

گل