گیاه Daphne mezereum

Daphne mezereum
هفت برگ، مازریون
2
L.
Mezereon
0
Thymelaeaceae

عکس

1.5
1.5
خزان کننده
درختچه
متوسط
بله
نه
نیمه سایه
متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

التهاب زا
تاول زا
سرطان
قی آور
محرک
مدر، ادرارآور
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
هومئوپاتی

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی
ماده رنگ