گیاه Daphne oleoides

Daphne oleoides
-
1
Schreb.
-
1
Thymelaeaceae
D. buxifolia. Sibth.&Smith. D. glandulosa. D. jasminea. non Sibth.&Smith. D. lucida.

عکس

1
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
پوست
مسهل (شدید)

قسمت مورد استفاده

گل