گیاه Daphniphyllum macropodum

Daphniphyllum macropodum
-
0
Miq.
-
1
Daphniphyllaceae
D. glaucescens. Hort. non Bl.

عکس

6
6
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

چوب