گیاه Dasylirion wheeleri

Dasylirion wheeleri
-
0
S.Watson.
Sotol
1
Agavaceae

عکس

1.5
0
همیشه سبز
درخت
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ساقه
نوشیدن

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)
ساخت سقف
سبد