گیاه Daucus carota sativus

Daucus carota sativus
هویج فرنگی
3
(Hoffm.)Arcang.
Carrot
4
Umbelliferae

عکس

1.2
0.3
-
دو ساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
مگس ها، سوسک ها
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

برطرف کننده انسداد مجاری بدن
چشمی
شیرافزا
ضد کرم
ضد نفخ
محرک
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
جایگزین قهوه
رنگ خوراکی
ریشه

قسمت مورد استفاده

بذر

سایر موارد استفاده

اسانس
الکل
ماده رنگ