گیاه Daucus pusillus

Daucus pusillus
-
2
Michx.
Rattlesnake Weed
1
Umbelliferae

عکس

0.6
0.3
-
دو ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
مگس ها، سوسک ها
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

تب بر
تصفیه کننده خون، مصفای خون
ضد خارش
ضماد

استفاده خوراکی

ریشه