گیاه Debregeasia edulis

Debregeasia edulis
-
1
(Siebold.&Zucc.)Wedd.
-
2
Urticaceae

عکس

0
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

محرک تعریق

استفاده خوراکی

میوه