گیاه Debregeasia wallichiana

Debregeasia wallichiana
-
0
(Wedd.)Wedd.
-
0
Urticaceae

عکس

5
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

فیبر