گیاه Decaisnea fargesii

Decaisnea fargesii
-
0
Franch.
Blue Sausage Fruit
3
Lardizabalaceae

عکس

4
4
خزان کننده
درختچه
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه