گیاه Decaisnea insignis

Decaisnea insignis
-
0
(Griff.)Hook.f.&Thomson.
-
2
Lardizabalaceae

عکس

3.5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه