گیاه Deinanthe bifida

Deinanthe bifida
-
0
Maxim.
-
1
Hydrangeaceae

عکس

0.4
0.3
-
چندساله
کند
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه