گیاه Desfontainia spinosa

Desfontainia spinosa
-
1
Ruiz.&Pav.
-
0
Loganiaceae

عکس

2.5
1.5
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه
مخدر

قسمت مورد استفاده

گل