گیاه Dichelachne crinita

Dichelachne crinita
-
0
(L.)Hook.f.
Plume Grass
0
Gramineae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

کاغذ